ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเตี้ยแคระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเตี้ยแคระ*, -ซึ่งเตี้ยแคระ-

ซึ่งเตี้ยแคระ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dwarf (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งแคระเเกร็น Syn. small, tiny, undersized
dwarfish (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งเตี้ยแคระ Syn. small, tiny, undersized
undersized (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งแคระเเกร็น Syn. small, tiny
undersized (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งเตี้ยแคระ Syn. small, tiny

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเตี้ยแคระ
Back to top