ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งหยิ่งทะนง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งหยิ่งทะนง*, -ซึ่งหยิ่งทะนง-

ซึ่งหยิ่งทะนง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-conceited (adj.) ซึ่งหยิ่งทะนงตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งหยิ่งทะนง
Back to top