ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งสนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งสนใจ*, -ซึ่งสนใจ-

ซึ่งสนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
social-mindedadj. ซึ่งสนใจเกี่ยวกับสังคม,สนใจเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
interested (adj.) ซึ่งสนใจ See also: ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่ Syn. concerned, curious
air-minded (adj.) ซึ่งสนใจการบิน
earthbound (adj.) ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ Syn. mundane, unimaginative
unimaginative (adj.) ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ Syn. mundane
gaming (adj.) ซึ่งสนใจในกีฬา See also: ซึ่งใช้ในกีฬา
sporting (adj.) ซึ่งสนใจในกีฬา See also: ซึ่งใช้ในกีฬา Syn. gaming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งสนใจ
Back to top