ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งรอบรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งรอบรู้*, -ซึ่งรอบรู้-

ซึ่งรอบรู้ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlightened (adj.) ซึ่งรอบรู้ See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ Syn. knowledgeable, expert
informed (adj.) ซึ่งรอบรู้ See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ Syn. knowledgeable, enlightened, expert

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งรอบรู้
Back to top