ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งมีวาทศิลป์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งมีวาทศิลป์*, -ซึ่งมีวาทศิลป์-

ซึ่งมีวาทศิลป์ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eloquent (adj.) ซึ่งมีวาทศิลป์ See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด Syn. expressive, persuasive
expressive (adj.) ซึ่งมีวาทศิลป์ See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด Syn. persuasive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งมีวาทศิลป์
Back to top