ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งพูดเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งพูดเป็น*, -ซึ่งพูดเป็น-

ซึ่งพูดเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งพูดเป็น
Back to top