ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งถูกจำกัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งถูกจำกัด*, -ซึ่งถูกจำกัด-

ซึ่งถูกจำกัด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
confining (adj.) ซึ่งถูกจำกัด See also: ซึ่งมีขอบเขต Syn. prohibitive, limiting
restrictive (adj.) ซึ่งถูกจำกัด See also: ซึ่งมีขอบเขต Syn. prohibitive, confining, limiting
housebound (adj.) ซึ่งถูกจำกัดอยู่ในบ้าน (สาเหตุเพราะป่วยหรืออากาศ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งถูกจำกัด
Back to top