ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งถูกควบคุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งถูกควบคุม*, -ซึ่งถูกควบคุม-

ซึ่งถูกควบคุม ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
controlled (adj.) ซึ่งถูกควบคุม Syn. restricted, directed
directed (adj.) ซึ่งถูกควบคุม Syn. restricted
disciplined (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained
restrained (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained, disciplined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งถูกควบคุม
Back to top