ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่างแต่งตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่างแต่งตัว*, -ช่างแต่งตัว-

ช่างแต่งตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
fop(n) คนช่างแต่งตัว,คนสำรวย,คนขี้โอ่
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clotheshorse (n.) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว Syn. dandy, dude, fop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่างแต่งตัว
Back to top