ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่างเจรจา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่างเจรจา*, -ช่างเจรจา-

ช่างเจรจา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างเจรจา (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I'll have five chatty children, a chatty husband and live in a house in the wilderness.แล้วฉันก็จะมีลูกๆช่างพูดคุย5คน และสามีช่างเจรจาอยู่ในบ้านที่กว้างขวาง
Screw them. They've had enough of you. Figuratively speaking.ช่างพวกเขาเถอะ พวกเขาเบื่อเธอแล้ว ช่างเจรจาอุปมาอุปไมย
Our, uh, pal Boltar the chatty is getting the, uh, Shadow Orc prisoner.เพื่อนของเรา โบลทาร์ช่างเจรจา กำลังเอาตัวนักโทษชาโดว์ออร์คมา
Listening to talkers makes me thirsty.พวกช่างเจรจา ฟังแล้วหิวน้ำว่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่างเจรจา
Back to top