ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชนชั้นกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชนชั้นกลาง*, -ชนชั้นกลาง-

ชนชั้นกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนชั้นกลาง (n.) middle class
English-Thai: HOPE Dictionary
bourgeoise(บัว'จวา'ซี) n. คนที่เป็นผู้หญิงชนชั้นกลาง, Syn. smug -pl. bourgeoises
bourgeoisie(บัวจวาซี') n. ชนชั้นกลาง
English-Thai: Nontri Dictionary
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
middle classชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bourgeoisกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง, ผู้มีอันจะกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middle classชนชั้นกลาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
middle class (n.) ชนชั้นกลาง Syn. bourgeoisie, white-collar class
white-collar class (n.) ชนชั้นกลาง Syn. bourgeoisie
bourgeois (n.) ชนชั้นกลาง (ตามแนวความคิดแบบมาร์กซิส) Syn. middle-class
bourgeoisie (n.) ชนชั้นกลางของสังคม
buzhie (sl.) คนชนชั้นกลาง
middle-class (adj.) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง Syn. white-collar, bourgeois
petit bourgeois (n.) คนระดับล่างของชนชั้นกลาง
petite bourgeoisie (n.) คนที่อยู่ในระดับล่างของชนชั้นกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Middle-class, suburban hang-ups and sexual values.ชนชั้นกลาง โตมาแถบชานเมือง เห็นคุณค่าของเซ็กส์
Solid middle class.ชนชั้นกลางฐานะมั่นคง
In middle class living and call housekeeping to clean up.ชนชั้นกลางในการดำรงชีวิตและการเรียกเก็บกวาดทำความสะอาด
The lower-middle and working classes receiving the King's Commission?ต่ำกว่าชนชั้นกลางและการ ทำงาน ขณะนี้ได้รับการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ชั้นเรียนเหล่านี้ไม่เหมือน เช่นเดิม
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส
The French may be bourgeois,ชาติฝรั่งเศสอาจหมายถึงชนชั้นกลาง
You're an immature, bourgeois faggot. That's all.เธอมันตุ๊ดชนชั้นกลาง ผู้ไม่รู้จักโต ก็เท่านั้น
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี
So obvious, so bourgeois, so boring. You see, I have sent her a dessert a very special dessert.เห็นอยู่โจ่งแจ้ง พวกชนชั้นกลาง น่าเบื่อนัก
You're a perfectly healthy, sane, middle-class male.คุณเป็นชายที่สุขภาพแข็งแรงดีมาก สภาพจิตดี เป็นชายที่อยู่ในชนชั้นกลาง
It's full of mole men and middle-class professionals.ข้างล่างเต็มไปด้วยคนจรจัด กับพวกชนชั้นกลาง
Not to mention my family is-- just generally in the middleอีกอย่างครอบครัวฉันก็แค่ชนชั้นกลาง
Not a sample sale at an outlet mall. Chuck, you'll never believe what serena did.ไม่ใช่พวกชนชั้นกลางที่ห้างลดราคา ชัค,คุณจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เซรีน่าทำแน่ๆ
Yeah, while you were at N.Y.U., begging for middle class minions, I had a job!ใช่สิ ตอนที่เธออยู่ที่ NYU มองหาเพื่อนชนชั้นกลาง ฉันมีงานทำ
This kid is streetwise, but clearly comfortable and easily accepted in a middle-class suburban home.เด็กคนนี้เป็นพวกเอาตัวรอดได้ในเมือง แต่ก็ทำให้ครอบครัวชนชั้นกลาง แถวชานเมืองยอมรับในตัวเขาได้โดยง่าย
Orthodontic works shows she was cared for, most likely from a middle-class family.ดูจากการทำฟันแสดงให้เห็นว่า เธอมีความเอาใจใส่ เหมือนกับครอบครัวชนชั้นกลาง
All there bourgeoisy designer bullshit.ไอ้พวกนักออกแบบชนชั้นกลางไร้สาระ
That's a bedroom community. Mostly white collar.เป็นย่านชนบท ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง
The homes that got invaded were on the other side of town, a predominantly white area full of middle-class families.บ้านที่โดนบุกรุกอยู่อีกฟากของเมือง ส่วนใหญ่เป็นย่านของคนผิวขาว เต็มไปด้วยครอบครัวชนชั้นกลาง
And his background makes us think he lives a mid- to upper class lifestyle.จากภูมิหลังเขา ทำให้เราเชื่อว่าเขาอาศัย ในวิถีชีวิตชนชั้นกลางหรือสูง
Which is one of Shakespeare's rare plays about the middle class.ซึ่งเป็นละครหนึ่งในไม่กี่เรื่องของเชคสเปียร์ ที่เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
Bother upper-middle-class families living in nice suburbs.ทั้งคู่เป็นชนชั้นกลางค่อนข้างสูง อาศัยอยู่ย่านชานเมืองที่ดี
The animals were all killed in a relatively small geographical radius, in a mostly middle-class suburban area.สัตว์ถูกฆ่าในเขตพื้นที่รัศมีเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชานเมืองของชนชั้นกลาง
It's hard to find easy targets in middle-class residential areas.มันยากที่จะหาเหยื่อแบบง่ายๆ ในเขตที่อยู่อาศัยชนชั้นกลาง
And continue to fight for new jobs, new opportunity, a new security for the middle class...และยังคงสู้ต่อไป เพื่องานใหม่ โอกาสใหม่ ความปลอดภัยใหม่ สำหรับชนชั้นกลาง
Sell on to the middle classes and that.แล้วเอาไปขาย พวกชนชั้นกลางอะไรอย่างนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชนชั้นกลาง
Back to top