ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉบับร่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉบับร่าง*, -ฉบับร่าง-

ฉบับร่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉบับร่าง (n.) draft See also: early version, preliminary outline
ฉบับร่าง (adj.) draft See also: draught
English-Thai: HOPE Dictionary
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
English-Thai: Nontri Dictionary
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
draft (n.) เอกสารฉบับร่าง See also: ฉบับร่าง, ร่างจดหมาย, แผนร่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Draft of complaint from Smith and Devane, threatening to reopen Randall v. CM,"ฉบับร่างการร้องเรียนจาก สมิธและดา์เวนท์ ขู่ว่าจะรื้อคดีRandall v. CM
This is my second draft.นี่คือฉบับร่างอีกฉบับของฉัน
Oh, I know where there's a copy, a copy of your story in your own handwriting.โอ้ๆๆๆ ฉันรู้ว่าฉบับร่างอยู่ที่ไหน ฉบับร่างที่เธอเขียนด้วยลายมือของเธอเอง
Is there anything your new media-relations rep can do to help?เอ่อ 1 สุนทรพจน์ 15 ฉบับร่าง
I mean, the draft's not till this weekend.ผมหมายถึง ยังไม่มีฉบับร่าง จนกว่าจะถึงปลายสัปดาห์
You're already done with the first draft?ถ้างั้น คุณก็เขียนฉบับร่างเสร็จแล้วสิคะ
I definitely can get the first draft done without you and the manuscript will be done after revisions.ฉันแน่ใจว่าสามารถจบฉบับร่างได้โดยไม่มีเธอ และต้นฉบับจะเสร็จหลังจากแก้อีกครั้ง
Yeah, we received the latest draft. It's on Jane's desk.ค่ะ เราได้รับฉบับร่างสุดท้ายแล้วค่ะ อยู่บนโต๊ะเจน
All right, but it's a first draft, so please just be gentle.ก็ได้ แต่นี่เป็นฉบับร่าง ดังนั้น กรุณานุ่มนวลด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉบับร่าง
Back to top