ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ่ายแจก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ่ายแจก*, -จ่ายแจก-

จ่ายแจก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่ายแจก (v.) distribute See also: allot, divide Syn. แจกจ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
mete(มีท) vt. แบ่งสรร,จ่ายแจก,วัด n. เส้นแบ่ง,ขอบเขต
English-Thai: Nontri Dictionary
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้
mete(vt) แบ่งส่วน,แบ่งสรร,วัด,จ่ายแจก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's the point of disturbing these?จุดประสงค์ที่จ่ายแจกเพื่ออะไรกัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ่ายแจก
Back to top