ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลชีพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลชีพ*, -จุลชีพ-

จุลชีพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลชีพ (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีวัน, จุลชีวิน, จุลินทรีย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microorganism; microbe; microbionจุลชีพ, จุลินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathogenจุลชีพก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microbicideสารฆ่าจุลชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbe จุลชีพ ดู Microorgnisms [สิ่งแวดล้อม]
Anti-Infectiveยาฆ่าเชื้อ, ยาต่อต้านจุลชีพ, ยาต้านการติดเชื้อ [การแพทย์]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Macrophagesมาโครฟาจ; แมโครฟาจ, เซลล์; แม๊คโครเฟจย์; เซลล์ทำลายจุลชีพ; โมโนซัยต์ในเนื้อเยื่อ; แมคโครฟาจ; มาโครเฟจ [การแพทย์]
Sludgeกากตะกอนของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All organisms evolve and develop along patterns only recognized in retrospect.จุลชีพทุกชนิดต่างมีการพัฒนา ตามแนวทางที่ปลูกฝังมา
The danger levels in this facility are assigned according to the microbes that are handled in each section.ระดับความอันตรายในศูนย์จะกำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับจุลชีพในแต่ละส่วนค้นคว้า
Mars gets along perfectly well without so much as a microorganism.ดาวอังคารเป็นปกติสุข ทั้งที่ไม่มีแม้แต่จุลชีพเล็กจิ๋ว
While Chloe's blood continues to show atypical antibiotic properties...ในขณะที่เลือดของโคลอี้นั่น แสดงผล คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพชนิดผิดธรรมดา
It's like we're operating as one organism.พวกเราทำงานเหมือนจุลชีพชนิดหนึ่ง
Do you mean microbiological contamination, as in foreign?คุณหมายถึงการติดเชื้อจุลชีพ จากต่างด้าว หรือเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลชีพ
Back to top