ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดตัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดตัด*, -จุดตัด-

จุดตัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interceptจุดตัดแกน Y, จุดที่เส้นตัดแกน Y, อินเตอร์เซปต์, จุดตัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crossing (n.) จุดตัดกัน Syn. intersection, crossroad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดตัด
Back to top