ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิตใจงาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิตใจงาม*, -จิตใจงาม-

จิตใจงาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตใจงาม (v.) be high-minded See also: be nobleminded Syn. ใจดี, ใฝ่ดี Ops. ใจต่ำ
จิตใจงาม (adj.) high-minded See also: noble-minded, righteous Syn. ใจดี, ใฝ่ดี Ops. ใจต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, that's so sweet of you, darling.คุณจิตใจงามมากค่ะ ที่รัก
I did things no doctor in their right mind would do.ฉันทำบางอย่าง ซึ่งไม่มีแพทย์คนใดที่มีจิตใจงาม ควรทำ
Handsome woman, your mother.ผู้หญิงจิตใจงามนะ แม่คุณ
Oh, says the good samaritan.โอ้,พูดมาซิแม่คนจิตใจงาม
"and those of good heart shall be brought into my kingdom of heaven.""และเหล่าผู้จิตใจงามจะถูกพาไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิตใจงาม
Back to top