ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับขัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับขัง*, -จับขัง-

จับขัง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imprison in (phrv.) จับขัง See also: จำคุก, ขัง
pen in (phrv.) จับขัง See also: คุมขัง Syn. pen up
throw into (phrv.) จับขังคุก See also: ส่งตัวไป Syn. fling into, hurl into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับขัง
Back to top