ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จะอย่างไรก็ตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จะอย่างไรก็ตาม*, -จะอย่างไรก็ตาม-

จะอย่างไรก็ตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จะอย่างไรก็ตาม (conj.) however Syn. กระนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, perhaps in the future, you might try to complete your assignments without quite so much violence.จะอย่างไรก็ตาม บางที่ต่อไปในอนาคต คุณอาจจะต้องพยายามทำงาน โดยไม่ต้องความรุนแรงถึงขนาดนี้
But I am, after all, her Senior.แต่ข้า จะอย่างไรก็ตามเป็นศิษย์พี่นาง.
Judgment Day is inevitable.วันพิพากษาต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
We must maintain order at all costs.เราต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
So anyway, whatever.ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
But that whatever I did, I did thinking of them.แต่จะอย่างไรก็ตามที่ผมทำ ผมทำเพราะคำนึงถึงพวกเขา
I also have things that I need to protect, no matter what.ฉันก็มีสิ่งที่ฉันต้องปกป้องเหมือนกัน ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
There's a limit to how much I can protect you.ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีขีดจำกัดอยู่
I'll do whatever I can to get you reinstated as soon as possible, so just rest in the meantime.ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ผมจะทำให้คุณกลับมา ทำหน้าเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด
Even so, who would lease to someone without knowing anything about him?ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม... คุณไม่ได้ยืนยันตัวตนของเขา คุณปล่อยให้เช่าแบบนี้ได้ยังไง
Either way, I always win.ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ผมต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่เสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จะอย่างไรก็ตาม
Back to top