ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอแสดงภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอแสดงภาพ*, -จอแสดงภาพ-

จอแสดงภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอแสดงภาพ (n.) projection of the picture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอแสดงภาพ
Back to top