ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จริงๆแล้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จริงๆแล้ว*, -จริงๆแล้ว-

จริงๆแล้ว ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-sounding (adj.) ที่ฟังดูใหญ่โต (แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไร) Syn. orotund, pompous, turgid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จริงๆแล้ว
Back to top