ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จรรยาบรรณแพทย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จรรยาบรรณแพทย์*, -จรรยาบรรณแพทย์-

จรรยาบรรณแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรรยาบรรณแพทย์ (n.) medical ethics See also: medical etiquette
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you, as a medical practioner, you abide by these strictures absolutely.และคุณ จรรยาบรรณแพทย์ คุณต้องปฏิบัติตามกฏนี้อย่างเคร่งครัด
It's - It's a doctor's oath of confidentiality. We all take it.ก็แค่รักษาจรรยาบรรณแพทย์
To uphold patient privacy, I can't divulge anything.ตามจรรยาบรรณแพทย์แล้ว ฉันเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ไม่ได้หรอกค่ะ
Isn't that against your Hippocratic oath?ต้องห้ามด้วยหรอข้อนั้นหรอ มันขัดกับหลักจรรยาบรรณแพทย์หรือไง
A bleeding-heart medical consulting business for illegals, or some other sympathetic under-class.เธอต้องยอมทำผิดจรรยาบรรณแพทย์ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องธุรกิจ หรือเพราะเห็นอกเห็นใจ
And like the doctors under Hitler's regime, this unsub's sense of superiority supersedes the Hippocratic oath.และเหมือนหมอภายใต้ ระบบปกครองของฮิตเลอร์ ความรู้สึกว่าเหนือกว่าของอันซับ เข้ามาแทนที่จรรยาบรรณแพทย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จรรยาบรรณแพทย์
Back to top