ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุมให้อยู่ใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุมให้อยู่ใน*, -คุมให้อยู่ใน-

คุมให้อยู่ใน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
remain within (phrv.) ควบคุมให้อยู่ใน See also: จำกัดใน Syn. keep within, stay within

คุมให้อยู่ใน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุมให้อยู่ใน
Back to top