ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำแดกดัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำแดกดัน*, -คำแดกดัน-

คำแดกดัน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
irony (n.) ถ้อยคำแดกดัน See also: ถ้อยคำเย้ยหยัน, ถ้อยคำถากถาง Syn. sarcasm, mockery, satire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำแดกดัน
Back to top