ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำสามานยนาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำสามานยนาม*, -คำสามานยนาม-

คำสามานยนาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสามานยนาม (n.) common noun Syn. สามานยนาม, คำสามมัญนาม Ops. วิสามานยนาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำสามานยนาม
Back to top