ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำสามมัญนาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำสามมัญนาม*, -คำสามมัญนาม-

คำสามมัญนาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสามมัญนาม (n.) common noun Syn. สามานยนาม, คำสามานยนาม Ops. วิสามานยนาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำสามมัญนาม
Back to top