ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำล้อเลียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำล้อเลียน*, -คำล้อเลียน-

คำล้อเลียน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pill-peddler (sl.) หมอ (คำล้อเลียน)
pill-pusher (sl.) หมอ (คำล้อเลียน)
pill-roller (sl.) หมอ (คำล้อเลียน)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำล้อเลียน
Back to top