ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำกล่าวอ้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำกล่าวอ้าง*, -คำกล่าวอ้าง-

คำกล่าวอ้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำกล่าวอ้าง (n.) allusion See also: reference
English-Thai: HOPE Dictionary
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alibi (n.) คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere
defense of being elsewhere (n.) คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ Syn. proof of absence, defense
proof of absence (n.) คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ Syn. defense, defense of being elsewhere
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I put this claim to the head of the armed forces, General Bizimungu.ผมเล่าคำกล่าวอ้างให้ผู้บังคับบัญชาการ ท่านนายพล บิซิมูลกูฟังแล้วครับ
"in response to claims that the inhabitants suffered a mass loss of consciousness."เพื่อตรวจสอบ ตามคำกล่าวอ้าง ที่ว่าประชาชนในท้องถิ่น ทุกข์ทรมานจากสิ้นหมดสติ
What doesn't track is in his statement, the IBBC chairman, Jonas Skarssen claims that Clément had been with him in Luxembourg since 10 a.ซึ่งไม่ตรงกับคำกล่าวอ้าง ของประธานIBBC,โจนาส สการ์สเซ่น ที่บอกว่าคเลมองท์อยู่กับเขา ที่ลักเซมเบิร์กตั้งแต่ 10 โมงเช้า
When we looked into it, the night that Choi Seon Young died, your alibi didn't pan out.เราพบว่าคำกล่าวอ้างของคุณเกี่ยวกับคืนเกิดเหตุ ที่ ชอย ซึง ยอง ตาย มันไม่เป็นความจริง
"Used" is the word, sire.มันเป็นแค่คำกล่าวอ้าง
You would give up your ancient claims?เจ้าจะล้มเลิก คำกล่าวอ้างเก่า?
An unlikely guy to be quoting from a Harvard classic.ไม่เหมือนคนที่จะ ยกคำกล่าวอ้าง มาจากนิทานคลาสสิคจากฮาร์วาร์ด
Well, according to Flynn, he meditated a lot, until his true gift was revealed to him.จากคำกล่าวอ้างของฟินน์ เขานั่งสมาธิเยอะมาก จนกระทั่งพรสวรรค์ที่แท้จริง เปิดเผยขึ้นมา
You have no evidence to support your claims.นายไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของนาย
I-I got stories that'll make your toes curl, but, you know, it's just "My word against his word" kind of stuff.ผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังจนนิ้วเท้ากุดไปเลย แต่รู้ไหม มันก็แค่ "คำกล่าวอ้างของผมต่อสู้กับคำกล่าวอ้างของเขา" ประมาณนั้นแหละ
Is there anyone else who can support your claim?มีใครยืนยันคำกล่าวอ้างเจ้าได้ไหม?
That's a very bold claim, Mr. Palmer.เป็นคำกล่าวอ้างที่ห้าวหาญมาก คุณพาล์มเมอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำกล่าวอ้าง
Back to top