ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเห็นด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเห็นด้วย*, -ความเห็นด้วย-

ความเห็นด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเห็นด้วย (n.) agreement See also: consent, approval, compliance, unanimity Ops. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง
English-Thai: HOPE Dictionary
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
should (aux.) ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The letter of consent needs to attain 15 other households.จดหมายสัญญาต้องให้ผู้ถือหุ้นอีก 15 คนลงความเห็นด้วย
You asked for my blessing, but my answer is no.เจ้าถามความเห็นด้วยจากข้า แต่คำตอบของข้าคือ "ไม่"
She... without even giving me an opportunity to state my case,เธอ... โดยที่ไม่ให้โอกาสฉัน แสดงความเห็นด้วยซ้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเห็นด้วย
Back to top