ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว*, -ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว-

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
Back to top