ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรู้แจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรู้แจ้ง*, -ความรู้แจ้ง-

ความรู้แจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรู้แจ้ง (n.) knowledge See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent Syn. ความตรัสรู้, วิชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a Tibetan symbol of omniscient wisdom.มันเป็นสัญลักษณแห่งความรู้แจ้งของชาวทิเบต
Faith? In faith, there is light enough to seeศรัทธาเหรอ ในศรัทธามีความรู้แจ้งให้เห็น
Freak lightning strikes on the heels of the fire that burned down the Center for Vibrational Enlightenment earlier today.ตามมาด้วยเพลิง ที่เผาไหม้ ณ จุดศูนย์กลางของ การสั่นคลอนความรู้แจ้งในเช้าตรู่ของวันนี้
And thus we two return to India with new ideas and greater enlightenment of the state of the world and humanity.ดังนั้นเรา 2 คน จึงกลับมาที่อินเดียพร้อม ไอเดียใหม่ และความรู้แจ้งที่แจ่มกว่าเดิม ของโลกและมนุษยชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรู้แจ้ง
Back to top