ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรู้จักประมาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรู้จักประมาณ*, -ความรู้จักประมาณ-

ความรู้จักประมาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรู้จักประมาณ
Back to top