ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความนับถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความนับถือ*, -ความนับถือ-

ความนับถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความนับถือ (n.) respect See also: regard, esteem Syn. ความเชื่อถือ, ความเคารพ, ความนับหน้าถือตา
English-Thai: HOPE Dictionary
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ,ความนับถือ, Syn. memory,recall,memento
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent ###A. rude
veneration(เวนนะเร'เชิน) n. ความเคารพ,ความเลื่อมใส,ความนับถือ,การแสดงความเคารพ,การแสดงความนับถือ., See also: venerational adj. venerative adj. veneratively adv. venerativeness n., Syn. awe,reverence
English-Thai: Nontri Dictionary
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand in (phrv.) กลัวผสมกับความนับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all I ask for in return is just for respect honesty.และสิ่งที่ฉันอยากให้พวกเธอตอบแทนก็คือ ความนับถือ ให้เกียรติ
And what is more, they're yours, young manและอะไรคือสิ่งที่มันกำลัง แสดงความนับถือชายหนุ่มคนหนึ่ง เห็นคุณทำดีโดยพวกเขา
It's yours, isn't it?มันแสดงความนับถือไม่ได้ หรือไม่ ดี.
They are manky.ก็ที่มันกำลังแสดงความนับถือ
Yours sincerely, wasting awayขอแสดงความนับถือเสียออกไป
Most of all, it takes respect.ที่สำคัญที่สุด มันต้องมีความนับถือ
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
Kaneda sends his regards.คาเนดะส่งความนับถือของเขามา
'Respect to the man Irv Blitzer"# ด้วยความนับถือ เอิฟ บริสเซอร์ ##
If you have any self-respect, you should kill yourself.ถ้าแกมีความนับถือตัวเองบ้าง แกก็คงฆ่าตัวตายไปแล้ว
I got yours. Vincent. Right?ผมได้รับความนับถือ วินเซนต์ ใช่มั้ย?
B-But I never got yours.B-แต่ผมไม่เคยได้รับความนับถือ
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย
Before we get too deep into this party, I want to thank Key Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!..ที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่ของเขา เพื่อแสดงความนับถือ... ..ต่อเพลงเฮฟวี่ที่สร้างสรรค์โดยไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก 'สตีล ดราก้อน' และขอฝากคำขอบคุณถึงโจ..
I just wanted to compliment you.ข้าแค่อยากจะแสดงความนับถือต่อเจ้า
My regards to Howl.ด้วยความนับถือ ถึงฮาวล์
I made this herd, so you need to start treating me with some respect.ฉันสร้างฝูงนี้ขึ้นมา พวกนาย จะต้องเริ่มปฏิบัติกับฉันด้วยความนับถือ
Respectfully,no,sir.We're not going to talk about that.ด้วยความนับถือ,ไม่,ผอ.เรา ไม่คุยกันเรื่องนี้
And I know that we said we would wait and be respectful, and we have been very respectful.รู้ไหม๊ ที่เราบอกว่าเราจะรอและให้มี ความนับถือ,และเรามีความนับถือมากพอ
I mean, what if people find out? It would be a whole new reason to disrespect me.ถ้ามีคนรู้ มันจะเป็นเหตุผลใหม่ ให้คนหมดความนับถือฉัน
You rascal. You sure don't know how to show respect.แกไอ้เลว,นี่แกแน่ใจนะว่าไม่รู้จักวิธีแสดงความนับถือน่ะ
Sir, I bow to a skill far greater than my own.คุณขอรับ กระผมขอแสดงความนับถือ ในฝีมือที่เยี่ยมยอดยิ่งกว่ากระผม
With respect, now you're calling my great-great-granddaddy a liar.ด้วยความนับถือ นี่คุณกล่าวหาว่า ปู่ทวดผมลวงโลก
First,you drained her of her self-respect and hope.ทีแรก นายก็รีดความนับถือตัวเอง กับความหวังไปจากเธอ
Show some respect, huh?แสดงความนับถือกันบ้างซิ
Show some respect, please.แสดงความนับถือบ้างสิ, ได้โปรด
Underwear also needs to be shown respect.ชุดชั้นในก็ต้องการ, การแสดงความนับถือด้วย.
I don't think there's much she admires about me lately.ฉันไม่คิดว่าเธอจะมีเท่าฉัน ความนับถือของเธอที่มีกับฉันเมือเร็วๆนี้
/Whose beard was /white as snowตบมือแสดงความนับถือเขาหน่อยครับ
Whoa! I would get automatic respect riding such a beautiful animal, but I'm afraid that's just a bit out of my price range.ฉันจะได้ความนับถือทันทีที่ขึ่อาชาตัวนี้ แต่ฉันคิดว่ามันเกินกำลังทรัพย์ไปอ่ะ
Don't destroy the sliver of respect I have for you by making lame excuses.อย่าทำลายความนับถืออันน้อยนิดที่ฉันมีให้คุณด้วยการโกหก แค่..
Hey Nick. Get some rest. - Give Chester my regards.เฮ้ นิค พักซักนิดเถอะ ฝากความนับถือไปถึงเชสเตอร์ด้วย
So with all due respect, I think I'll decide who I see.ด้วยความนับถือนะ แต่ผมคิดว่าจะตัดสินด้วยตัวเอง
Sometime over the next 24 hours, a Buy More corporate evaluator will be here to evaluate, a yours truly.24 ชั่วโมงต่อจากนี้ไป บางครั้ง ผู้ประเมินผลของบายมอร์ จะมาที่นี่ เพื่อประเมินผล ขอแสดงความนับถือ
I have a lot of respect for him and I'd like to help him out.ฉันมีความนับถือเค้ามาก อยากจะช่วยเขาออกมา
He thought getting closer to Jeff would bring him respect in the group.เขาคิดว่าการได้สนิทกับเจฟ จะทำให้เขาได้รับความนับถือในกลุ่มด้วย
A good king should respect his people no matter who they are.กษัตริย์ที่ดีควรให้ความนับถือประชาชน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร
I have this radical idea that if you treat a patient with respect, listen to him, try and understand.ผมมีความเชื่อว่า ถ้าคุณปฏิบัติต่อคนไข้ ด้วยความนับถือ รับฟังเขา พยายามทำความเข้าใจ คุณอาจจะสื่อถึงเขาได้
Blah, blah, blah, homespun cornpone insult, witty retort from yours truly.บลา บลา บลา ดื่มกันนิด ข้าวเกรียบซักหน่อย พูดประชดไปมา โต้ตอบกันอย่างคนฉลาด ด้วยความนับถือ
But I do have a lot of respect for you, so...แต่ฉันให้ความนับถือคุณมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความนับถือ
Back to top