ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความนอบน้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความนอบน้อม*, -ความนอบน้อม-

ความนอบน้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
English-Thai: Nontri Dictionary
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
meekness (n.) ความนอบน้อม Syn. mildness, submission, timidity
submission (n.) ความนอบน้อม Syn. mildness, timidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความนอบน้อม
Back to top