ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความถ่อมตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความถ่อมตน*, -ความถ่อมตน-

ความถ่อมตน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความถ่อมตน
Back to top