ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ควบคุมใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ควบคุมใจ*, -ควบคุมใจ-

ควบคุมใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควบคุมใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
continence(คอน'ทะเนินซฺ) n. การควบคุมใจตัวเอง,การรู้จักละเว้น, Syn. continency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"This heart is out of control.""ฉันควบคุมใจดวงนี้ไม่ได้"
Well, it could if we had control of the core systems...มันอาจจะทำได้ ถ้าพวกเรา ควบคุมใจกลางระบบได้...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ควบคุมใจ
Back to top