ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คล้ายมนุษย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คล้ายมนุษย์*, -คล้ายมนุษย์-

คล้ายมนุษย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
anthropoid(al) (แอน' โธรพอย, -เดิล) adj. คล้ายมนุษย์, Syn. humanlike)
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
English-Thai: Nontri Dictionary
anthropoid(adj) เหมือนมนุษย์,คล้ายมนุษย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apish (adj.) คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คล้ายมนุษย์
Back to top