ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลอดก่อนกำหนด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลอดก่อนกำหนด*, -คลอดก่อนกำหนด-

คลอดก่อนกำหนด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอดก่อนกำหนด (v.) preborn See also: premature
English-Thai: HOPE Dictionary
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
slink(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ , (ผู้หญิง) เดินช้า ๆ อย่างยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อนกำหนด,คลอดลูกก่อนครบกำหนด. n. ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด,คนที่อ่อนแอ. adj. คลอดก่อนกำหนด., See also: slinkingly adv.
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obstetric labor, Prematureการคลอดก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
preemie (sl.) เด็กคลอดก่อนกำหนด (ทางการแพทย์)
preterm (n.) ทารกคลอดก่อนกำหนด
slink (n.) ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด
slink (adj.) ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lungs are ten weeks premature.ปอดเป็น.. คลอดก่อนกำหนด 10 สัปดาห์
Your life was in danger. The baby was premature.ชีวิตคุณอยู่ในอันตราย ลูกคลอดก่อนกำหนด
LAURIE: Yeah, he's a preemie. I'm not talking about the day he was born, either.ใช่ เขาเด็กคลอดก่อนกำหนดฉันไม่อยากพูดถึงวันที่เขาเกิด
Which by its very nature... is scientifically premature.ซึ่งโดยธรรมชาติ จะคลอดก่อนกำหนดทางวิทยาศาสตร์
The gastro and the early birth are from the drugs.ตรงระบบทางเดินอาหารและคลอดก่อนกำหนด สาเหตุมาจากยาเสพติด
Is that the preemie?นั่นคือเด็กที่คลอดก่อนกำหนดรึป่าว?
In fact, right now I'm tempted to sell your scalp on the black market as a tiny, full-length shearling coat for only the most fashionable of premature babies.อันที่จริง ตอนนี้ฉันอยากจะเอาหนังหัวนายไปขาย ในตลาดมืด เหมือนพวกเสื้อโค้ชขนสัตว์ตัวเล็ก ที่มีไว้สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเท่านั้น
Everything looks good, but because he's a month early, the medics would like to take you both to the hospital just to be safe.ทุกอย่างดูดี แต่เพราะเด็กคลอดก่อนกำหนด รถพยาบาล จะพาพวกคุณไป รพ.
You tried to take over a premature baby to save yourself.พยายามเข้าควบคุมเด็กคลอดก่อนกำหนด เพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้
Can't believe the baby's coming this early, Danny.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็ก จะคลอดก่อนกำหนด แดนนี่
Even though it was a premature delivery, both mother and a baby are fine.ถึงแม้จะเป็นการคลอดก่อนกำหนด แต่ทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดี
If the unsub's trying to put together the perfect family, maybe a premature infant isn't good enough.ถ้าอันซับพยายามจะสร้าง ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ บางทีเด็กคลอดก่อนกำหนดอาจจะไม่ดีพอ
He was almost three months early.เขาคลอดก่อนกำหนด 3 เดือน
You know, stress and physical exertion can prematurely ind--คุณรู้จักความแรงตึงเครียดและการออกแรงทางกายไหม มันสามารถทำให้คลอดก่อนกำหนดได้นะ
You came early into this world.เจ้าเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนด
Looks like she might have the baby early.ดูท่าเธอจะคลอดก่อนกำหนด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลอดก่อนกำหนด
Back to top