ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คร้าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คร้าม*, -คร้าม-

คราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราม (n.) indigo See also: blue, indigo blue, aniline blue Syn. สีคราม, สีน้ำเงิน
คราม (n.) Indigofera tinctoria See also: indigo blue tree Syn. ต้นคราม
คราม (n.) indigo Syn. ผงคราม
ครามครัน (adv.) quite See also: fairly, utterly Syn. มาก, หลาย, นัก
English-Thai: HOPE Dictionary
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
ante-bellum(แอน' ทิเบล' ลัม) adj. ก่อนสงคราม (before the war)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
assur(แอส'เซอะ) n. เทพเจ้าแห่งสงคราม, Syn. Ashur, Asshur, Asur
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
cerulean(ซะรู'ริอัน) adj. น้ำเงินเข้ม,สีฟ้า,สีคราม
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
china(ไช'นะ) n. เครื่องเคลือบดินเผา,เครื่องลายคราม
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
civil warn. สงครามกลางเมือง
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
cold war)n. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
cold warn. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
embattlevt. เตรียมสงคราม
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
hawkishadj. คล้ายเหยี่ยว,ชอบรบ,กระหายสงคราม
helen(เฮล'เลิน) n. หญิงสาวสวยที่ทำให้เกิดสงครามTrojan War., Syn. Helen of Troy
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
indigo(อิน' ดะโก) n. สีคราม, ชื่อพืชชนิดหนึ่ง
jihad(จิฮาด) n. สงครามพิทักษ์ศาสนามุสลิม,การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความเลื่อมใสหลักการหรือความคิด, Syn. jehad
manpower(แมน'เพาเออะ) n. แรงงาน,กำลังทหารทั้งหมดของประเทศหนึ่งในยามสงคราม
English-Thai: Nontri Dictionary
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
COLD cold war(n) สงครามเย็น
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
indigo(adj) สีน้ำเงินเข้ม,สีคราม
jingo(n) คนบ้าสงคราม
Mars(n) ดาวอังคาร,เทพเจ้าแห่งสงคราม
martial(adj) ชอบการรบพุ่ง,ฮึกเหิม,กล้าหาญ,เกี่ยวกับสงคราม
porcelain(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบ,เครื่องกระเบื้อง
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม,ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย
sapphire(n) พลอยสีน้ำเงิน,นิลสีคราม
thud(n) เสียงโครมคราม,เสียงตกดังผลุ
war(n) สงคราม,การต่อสู้,การรบ
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ
warlike(adj) ชอบรบพุ่ง,ชวนทะเลาะ,เหมือนสงคราม,เพื่อการสงคราม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
belligerencyการเป็นคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casus belli (L.)เหตุแห่งสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil warสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cold warสงครามเย็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
greenbackธนบัตรอเมริกัน (ที่ออกระหว่างสงครามกลางเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hawk, warผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerves, war ofสงครามประสาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reparationการชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war criminalอาชญากรสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warfare, economicสงครามเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warmongerนักค้าสงคราม, ผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biological warfare สงครามชีวภาพ [TU Subject Heading]
Chemical warfareสงครามเคมี [TU Subject Heading]
Cold Warสงครามเย็น [TU Subject Heading]
Crusadesสงครามครูเสด [TU Subject Heading]
de bellatioรัฐคู่สงคราม [การทูต]
Guerrilla warfareสงครามกองโจร [TU Subject Heading]
Indigoผงคราม [การแพทย์]
Iraq War, 2003สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003 [TU Subject Heading]
Nuclear warfareสงครามนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Siege warfareสงครามปิดล้อม [TU Subject Heading]
Thirty Years' War, 1618-1648สงครามสามสิบปี, ค.ศ. 1618-1648 [TU Subject Heading]
Trojan Warสงครามกรุงทรอย [TU Subject Heading]
War (International law)สงคราม (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
War crimesอาชญากรรมสงคราม [TU Subject Heading]
War criminalsอาชญากรสงคราม [TU Subject Heading]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
World War III สงครามโลกครั้งที่ 3 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indigo (n.) คราม See also: สีย้อม Syn. indigotin
indigotin (n.) คราม See also: สีย้อม
American Revolution (n.) สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)
Ares (n.) เทพเจ้าแห่งสงคราม
assult (n.) ความต้องการให้เกิดสงคราม Syn. aggression, invasion
baby boom (n.) ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)
baby-boom (n.) ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2) See also: ยุคเบบี้บูม
baby-boomer (n.) ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2 Syn. boomer
bang around (phrv.) ทำเสียงโครมคราม See also: ทำเสียงอึกทึก, ทำเสียงตึงตัง Syn. bang about
battering ram (n.) ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
battle cry (n.) เสียงกู่ร้องก่อนการทำสงครามของทหาร
battle fatigue (n.) โรคทางจิตอันเกิดจากสงคราม See also: โรคกลัวสงคราม, Syn. combat fatigue
battle-scarred (adj.) เหมือนสงคราม
battler (n.) นักรบในสงคราม See also: ผู้เชี่ยวชาญการรบ Syn. combatant, fighter
beat at (phrv.) ทุบ (เช่น ประตู) โครมคราม Syn. beat on, knock at
body count (sl.) จำนวนศพหลังสงคราม
boomer (n.) ผู้กำเนิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2
boomer (n.) ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
cannon fodder (n.) ทหารที่ถูกคิดว่าเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงคราม
caparison (n.) เครื่องแต่งกายสำหรับม้าสงครามในสมัยก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Woad, kermes insect and bone were all used by the Ancient Egyptians to make paint.คราม แมลงเคอร์เมส และกระดูก ถูกใช้ในสมัยอียิปต์โบราณ เพื่อทำสี
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
He's been there since the war.เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่สงคราม
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม
Declare war on Napaloni!ประกาศสงครามกับ เนโพโลนี
You want-a start a world war?แกอยากให้เกิดสงครามโลกใช่ไหม
The war doesn't seem to want to end.สงครามไม่มีทีท่าจะว่าจะจบลงง่ายๆ
Here are the reserves of the Nazis at war.นี่คือสิ่งที่ถูกเก็บเอาไว้ ช่วงสงครามนาซี
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร
Just then he saw a man-o'-war bird.ทันใดนั้นเขาเห็นชายคนหนึ่ง- อ-สงครามนก
Mr. MacWhite, let's get into your war record.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite ให้ของได้รับ ลงในบันทึกสงครามของคุณ
You were in Sarkhan during the war?{\cHFFFFFF}คุณอยู่ใน Sarkhan ในช่วงสงคราม?
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
This man was your wartime buddy, an ordinary rice farmer who helped you blow up bridges.{\cHFFFFFF}ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสงครามของคุณ {\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวธรรมดาที่ ช่วยให้คุณระเบิดขึ้นสะพาน
During the war he was very curious about democracy. I gave him my views.{\cHFFFFFF}ระหว่างสงครามเขาอยากรู้อยากเห็นมาก เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฉันให้เขามุมมองของฉัน
We do not want to be in the Cold War!{\cHFFFFFF}เราไม่ได้ต้องการที่จะเป็น อยู่ในช่วงสงครามเย็น!
You wouldn't care about us if the Cold War didn't exist!{\cHFFFFFF}คุณจะไม่ดูแลเกี่ยวกับเรา ถ้าสงครามเย็นไม่อยู่!
The war has frightened me already.สงครามกำลังเริ่ม ฉันพร้อมแล้ว
From the way the wounded are pouring into this place we better get the hell out of here before we get caught up in the war.ดูจากที่พวกคนป่วย แห่เข้ามาที่นี่... ...เราควรออกจากที่นี่ได้ ก่อนติดอยู่กลางสงคราม
Prisoners of war forward march!เชลยสงคราม... ...หน้าเดิน... ...ไป!
The war's over for you.สำหรับนาย สงครามจบแล้ว
This is the most potent weapon in war!นี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดในสงคราม
Yes, during the war, I was a Musketeer myself.ใช่ในช่วงสงคราม ฉันเป็นเสือตัวเอง
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม
Then shall we be fighting him in this war, sir?จากนั้นเราจะต้อง ต่อสู้กับเขาในสงครามครั้งนี้ ครับ?
Light the little candle, eh?แสงเทียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ใช่มั้ย? นี่คือที่สงครามจะต้องต่อสู้
This is where the war will be fought.สงครามของการเคลื่อนไหวก้น ของฉัน
No, sir. It's this damn war.ไม่มีครับ ไม่เคยครับ มันเป็น สงครามประณามนี้
I can't win a war on my own.ฉันไม่สามารถชนะสงคราม ของฉันเอง
Before the war, a solicitor in the firm of Nicholas, Collins Osgood.ก่อนสงครามทนายความใน บริษัท ของ นิโคลัสคอลลิน โอสกูด ฉันถูกไหม?
There have been too many unwounded prisoners taken.นักโทษกรี๊ดกร๊าดถ่ายใน สงครามครั้งนี้ อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้ง
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง
You see, the thing about fighting a desert war is that it is a clean war.คุณจะเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สงครามทะเลทรายก็คือว่ามัน เป็นสงครามที่สะอาด
It's a strange thought to think that this will be the last world war fought by civilians.มันเป็นความคิดที่แปลกที่จะคิด ว่านี่ อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ ผ่านมา ต่อสู้กับพลเรือน

คราม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงคราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คร้าม
Back to top