ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครองบ้านครองเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครองบ้านครองเมือง*, -ครองบ้านครองเมือง-

ครองบ้านครองเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองบ้านครองเมือง (v.) govern a country See also: be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครองบ้านครองเมือง
Back to top