ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนไม่รับผิดชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนไม่รับผิดชอบ*, -คนไม่รับผิดชอบ-

คนไม่รับผิดชอบ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goof-off (n.) คนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนไม่รับผิดชอบ
Back to top