ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนโลภ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนโลภ*, -คนโลภ-

คนโลภ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
miser(ไม'เซอะ) n. คนขี้เหนียว,คนโลภ,คนที่ไม่มีความสุข, Syn. screw
English-Thai: Nontri Dictionary
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
miser(n) คนขี้เหนียว,คนงก,คนโลภ,คนตระหนี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cormorant (n.) คนโลภ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนโลภ
Back to top