ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเลวทรามต่ำช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเลวทรามต่ำช้า*, -คนเลวทรามต่ำช้า-

คนเลวทรามต่ำช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเลวทรามต่ำช้า (n.) contemptible man See also: vile man Syn. คนเลว, คนชั่ว Ops. คนดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเลวทรามต่ำช้า
Back to top