ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนลึกลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนลึกลับ*, -คนลึกลับ-

คนลึกลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนลึกลับ (n.) deep person See also: obscure person, mystery man
English-Thai: HOPE Dictionary
enigma(อะนิก'มะ) n.,ปริศนา,คำพูดปริศนา,คนลึกลับ,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์, Syn. puzzle
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Miss x (abbr.) คนลึกลับ
Mr x (abbr.) คนลึกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your saving grace is the bar.คนลึกลับของเธอถ่ายภาพอยู่ที่บาร์
This enigma called Silas Lamb continues to mystify me.คนลึกลับที่ชื่อไซลัส แลมบ์ยังคงทำให้ผมฉงน
Lily is very mysterious.ลิลลี่เป็นคนลึกลับมาก
I have a friend in Osaka who's into the occult and I showed her fake pictures of ghosts and asked her to send videos to TV stations together...ชั้นมีเพื่อนอยู่ในโอซาก้าซึ่งเป็นคนลึกลับ และชั้นก็แสดงรูปปลอมกับเธอ และขอให้เธอส่งเทปให้กับสถานีด้วย
They knew exactly where to look.ยาไอซ์ เหมือนกับคนลึกลับ
This isn't about Damon, it's about me trying to get to know you.ฟังน่ะ คุณเป็นคนลึกลับ ฉันชอบอยู่นะ
So this mystery person texted us from Paris, too?แล้วคนลึกลับส่งเมสเสดให้เราจากปารีสด้วยเหรอ?
You're not nearly as mysterious as you think you are.นายไม่ใช่คนลึกลับอย่างที่นายคิดหรอก
Paying respect from afar.ความเคารพจากคนลึกลับ
With all that's been happening around here, for all I knew, you were one of those undercover people they send into high schools.พร้อมกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่นี่ สำหรับเรื่องทั้งหมดที่ฉันรู้ นายเป็นเป็นหนึ่งในบรรพวกคนลึกลับ พวกเขาส่งเข้ามาในโรงเรียนม.ปลาย
Chandler, you may have some anonymous tip on this Meyer guy, but if I were you, I'd start by finding your date.แชนเล่อร์ คุณอาจได้ข้อมูล จากคนลึกลับเรื่องเมเยอร์ แต่ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเริ่มหาคู่เดท
I thought you were mysterious, like my mother, until it turned out that "mysterious"แต่รู้ไหมผมคิดว่าคุณเป็นคนลึกลับเหมือนแม่ผม จนกระทั่งมันเปลี่ยนไป
Though Loras will certainly come to know a deep and singular misery.แต่ลอรัสคงจะคุ้นเคย กับคนลึกลับสุดหยั่งถึงได้ในที่สุด
Billy, a mysterious man of the Orient, a drunk Irishman, a Texican, a female and her gentleman caller.บิลลี่เป็นคนลึกลับของตะวันออก เมาชาวไอริช เทคสิแคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนลึกลับ
Back to top