ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรุ่นเก่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรุ่นเก่า*, -คนรุ่นเก่า-

คนรุ่นเก่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรุ่นเก่า (n.) older generation Ops. คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I always liked to hear about the old-timers.ตอนนี้ผมชอบฟังเรื่องราวของคนรุ่นเก่า
Dewey's problem was that he belonged to the past.ปัญหาของดิวอี้คือเขาเป็นคนรุ่นเก่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรุ่นเก่า
Back to top