ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนรุ่นก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนรุ่นก่อน*, -คนรุ่นก่อน-

คนรุ่นก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรุ่นก่อน (n.) older generation Syn. คนรุ่นเก่า Ops. คนรุ่นใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
parti prisn. ความคิดเห็นของคนรุ่นก่อน,ความคิดที่เป็นอคติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
legacy (n.) สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน See also: สิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We think that means the generation before.เราคิดว่าน่าจะเป็น คนรุ่นก่อนหน้านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนรุ่นก่อน
Back to top