ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนมั่งมี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนมั่งมี*, -คนมั่งมี-

คนมั่งมี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมั่งมี (n.) the rich See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person Syn. คนรวย, เศรษฐี Ops. คนจน, คนยากจน
English-Thai: Nontri Dictionary
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Plenty sits still. Hunger is a wander."คนมั่งมีมักอยู่นิ่ง คนท้องกิ่วมักแสวงหา
Mathias: Syd Pearson is a handful.ซิด เพียร์สันเป็นคนมั่งมี
If you mistrust fancy people so much, why were you in such a hurry to trust her?ถ้าเจ้าไม่ไว้ใจคนมั่งมีถึงเพียงนั้น ทำไมถึงรีบไว้ใจนางถึงเพียงนั้น?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนมั่งมี
Back to top