ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนมั่งคั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนมั่งคั่ง*, -คนมั่งคั่ง-

คนมั่งคั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนมั่งคั่ง (n.) millionaire See also: rich man, wealthy man Syn. คนรวย, คนมั่งมี Ops. คนจน
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glitterati (n.) คนมั่งคั่งและมีชื่อเสียง
easy street (sl.) สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนมั่งคั่ง
Back to top