ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนบัญชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนบัญชา*, -คนบัญชา-

คนบัญชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนบัญชา (n.) chief See also: commander-in-chief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoever's commanding that cruiser is a bold one.ใครก็ตามที่เป็นคนบัญชาการยานนั่น จะต้องอาจหาญมาก
We can't! We're one unit now!เขาเป็นคนบัญชาการ ตอนนี้หยุดเขาไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนบัญชา
Back to top