ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้างหลังบ้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้างหลังบ้าน*, -ข้างหลังบ้าน-

ข้างหลังบ้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างหลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Ops. หน้าบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Found him in a dumpster behind the House of Pies.เราไปเจอเค้าอยู่ในกองขยะ / ข้างหลังบ้านแห่งพาย
Whatever you want out back.แกจะทำอะไรก็ได้ข้างหลังบ้าน
Which is... in the back.ซึ่งอยู่.. ข้างหลังบ้าน
She's waiting out back.เธอรออยู่\ข้างหลังบ้าน
I'll take the back.ผมจะไปดูข้างหลังบ้าน
Welded onto the back of a house. Wow, that's classy.ตัวจ่ายกระแสไฟสลับอยู่ข้างหลังบ้าน ว้าว เก่งมาก
They're right behind the house!พวกนั้นอยู่ข้างหลังบ้านแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้างหลังบ้าน
Back to top