ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขู่ตะคอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขู่ตะคอก*, -ขู่ตะคอก-

ขู่ตะคอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขู่ตะคอก (v.) bellow See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly Syn. ตะคอก
English-Thai: HOPE Dictionary
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry, I'm always snarling at you!ขอโทษ ที่ฉันขู่ตะคอกเธออยู่เสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขู่ตะคอก
Back to top